Algemene Huurvoorwaarden huurhottub.nl

Artikel 1.    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Huurhottub.nl, hierna te noemen: “Verhuurder” en een “Huurder” waarop Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verhuurder en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en de Huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2.     Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend en geldig gedurende 90 kalenderdagen tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3.  Huurperiode

 1. Afgesproken huurperioden worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Overschrijding hiervan door Verhuurder kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op een schadevergoeding.
 2. De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen
  beëindigingstijdstip. Indien huurder de hottub niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd,
  eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de hottub bij verhuurder is terugbezorgd of door
  verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de
  hottub tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd
  de hottub zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder
 3. Het vervoer zal door de Huurder geschieden tenzij anders overeengekomen. Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering

 

Artikel 4. Gebruik door derden

 1. Het is de Huurder niet toegestaan de hottub in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de Verhuurder. De Huurder blijft ten alle tijden volledige verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de Verhuurder voor het gebruik door derden van het gehuurde.

 

Artikel 5.  Betalingen

 1. Huurder dient de huurprijs en eventuele overige kosten voorafgaande aan de huurperiode te voldoen. Dit kan contant bij afhalen of vooraf op het bekend gemaakte bankrekeningnummer.
 2. De Huurprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verhuurder zijn ontvangen.
 3. Ingeval van enige wanbetaling, of faillissement, uitstel, ontbinding, in vereffeningstelling, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in mogelijkheden, of kennelijk onvermogen van de Huurder, of ingeval van verkoop, overdracht, inpandgeving, of inbreng of overdracht in een maatschappij of vennootschap van zijn handelsfonds, bedrijfstak of zijn uitrusting door de Huurder, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Huurder verschuldigd is aan de met de Verhuurder verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar na ingebrekestelling. Tevens heeft de Verhuurder in voormeld geval het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief, zonder dat de Verhuurder daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden en onverminderd het recht op schadevergoeding van de Verhuurder.

 

Artikel 6.  Klachten

 1. Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de hottub op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien
  er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.
 2. Klachten, gebreken of manco’s geven de Huurder niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.

 

Artikel 7.  Aansprakelijkheid

 1. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde worden toegebracht al dan niet met schuld van de Huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.
 2. De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de Verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.
 3. De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de Verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende huurtijd gepleegde overtredingen.
 4. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de Huurder of een derde aan wie de Huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde. De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de Verhuurder ingeschakelde hulppersonen.
 5. Indien de Huurder door weke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperioden dan is de Verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk doch blijft de Huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
 6. De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een Huurder of derde lijdt ten gevolgen van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan de Verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.
 7. De Verhuurder kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade of boetes veroorzaakt door lozingen of lekkage van water of andere stoffen uit het gehuurde.
 8. De Huurder is volledige verantwoordelijk voor eventuele lozingsrechten van rioolwater of andere stoffen komend uit het gehuurde.
 9. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de hottub, daaronder mede begrepen overbelasting van de hottub en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 8. Reparaties

 1. Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de Huurder hierover vooraf overleg te plegen met de Verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaande overleg met Verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de Huurder geschieden.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht word in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhuurder niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Verhuurder en zijn partners daaronder begrepen.
 2. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de Verhuurder verhinderd wordt heeft de Huurder en de Verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.

 

Artikel 10. Annulering

 1. De Huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt is de huurder geen huursom verschuldigd. Indien de annulering geschiedt binnen 5 dagen voor aanvang van de huurperiode is de Huurder 30% van de afgesproken huursom verschuldigd.
 2. Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.
 3. Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip.
 4. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de hottub in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien de hottub gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder de hottub niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

 

Artikel 11.  Geschillen

 1. De overeenkomst met de Huurder wordt uitsluitend beheerd door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de hottub blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type. 

 • Huurhottub.nl
 • Marieta en Ronald Rietkerk
 • Ettenlandseweg 5
 • 8356 VR Blokzijl
 • info@huurhottub.nl

 © Huurhottub.nl 2021